Kiểm Tra Dân Số
10 tháng 8 năm 2021

Kính thưa quý đồng hương,

Đêm 10/08/2021 là đêm Kiểm Tra Dân Số trên toàn nước Úc.

Mỗi 5 năm, Cục Thống Kê Úc kiểm tra từng cá nhân và mỗi hộ gia đình ở Úc. Đây được gọi là Kiểm Tra Dân Số (KTDS). Cuộc kiểm tra sẽ có những câu hỏi liên quan đến quý vị như tuổi tác, nơi sanh, tôn giáo, tổ tiên, ngôn ngữ, công ăn việc làm và trình độ học vấn.

Các thông tin từ cuộc KTDS giúp chính phủ các cấp, các doanh nghiệp và những tổ chức phi lợi nhuận trên cả nước hiểu những nhu cầu trong hiện tại và tương lai, và từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Nó còn giúp các tổ chức phi chính phủ hoạch định những dịch vụ thích hợp cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng tại địa phương.

Ai cần phải điền tờ Kiểm Tra Dân Số

Cuộc KTDS là bắt buộc. Điều này có nghĩa là mọi người đang có mặt trong nhà quý vị vào đêm 10/08/2021 đều phải được tính vào, bao gồm cả trẻ sơ sanh và các khách tạm trú đến từ nước ngoài có chiếu kháng du lịch hay du học.

Cách thức và thời gian phải điền tờ Kiểm Tra Dân Số

Quý vị có thể điền tờ KTDS của mình bằng trực tuyến, bằng đơn giấy hoặc với sự giúp đỡ của nhân viên KTDS. Quý vị có thể bắt đầu ngay sau khi nhận được thư chỉ dẫn và nếu quý vị biết trước ai sẽ có mặt tại nhà vào đêm KTDS.

Đa số các hộ gia đình sẽ nhận được những chỉ dẫn trong thư để điền trực tuyến. Trong đó sẽ có số KTDS độc nhất (Cencus number) của quý vị cùng với một mật mã tạm. Hãy vào trang census.abs.gov.au khi quý vị nhận được những chỉ dẫn của mình vào đầu tháng tám 2021.

Nếu quý vị muốn sử dụng mẫu đơn giấy, hãy gọi dịch vụ yêu cầu mẫu đơn giấy qua số 1800 130 250. Khi gọi, quý vị sẽ cần cung cấp số KTDS (Cencus number) của mình.

Đơn KTDS chỉ có bằng tiếng Anh. Quý vị có thể nhờ người nhà hoặc bạn bè giúp đỡ cho quý vị. Cũng sẽ có nhân viên KTDS và họ có thể hướng dẫn quý vị cách điền vào mẫu đơn.

Quý vị có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu

Sẽ có sự hỗ trợ nếu quý vị cần được giúp đỡ để điền tờ KTDS.

  • Vào trang abs.gov.au/findus để tìm sự giúp đỡ trực tiếp ở gần quý vị.
  • Gọi số 1800 512 441 để nói chuyện với một nhân viên KTDS bằng tiếng Anh.

Để được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (TIS National) qua số 131 450.