Thủ Tục Mướn Hội Trường

Hội trường thích hợp cho đám cưới, văn nghệ, tiệc sinh nhật, gây qũy….