Trường Việt Ngữ Cộng Đồng

Dạy dỗ cho các em biết nhận thức và bảo tồn văn hóa Việt.