fbpx

A United Vietnamese Community for our Future Generation

30 April

30 April

If any of us asks our children what they know about 30 Apr, what would it be?

Read more …

Canteen

Vietnamese Community Kitchen

Quán Phở, the Vietnamese Community Kitchen, is opened weekly on Saturdays and Sundays from 10:00 am to 2:00 pm.

See menu …

Hall Booking Reservation

The Function Hall is capable of up to 300 people with a nice and warm stage’s decor; also a modern kitchen for serving light meals. Suitable for your  birthday party,  wedding or any function events for your charity/ organisation…. Book Now.

Follow Us on Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

T͟H͟U͟Y͟Ề͟N͟ ͟N͟H͟Â͟N͟ ͟-͟ ͟H͟À͟N͟H͟ ͟T͟R͟Ì͟N͟H͟ ͟5͟0͟ ͟N͟Ă͟M͟
𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚜𝚘̂́ 𝚑𝚒̀𝚗𝚑 𝚊̉𝚗𝚑 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚞𝚘̂̉𝚒 𝚌𝚑𝚒𝚎̂́𝚞 𝚙𝚑𝚒𝚖 "𝚃𝚑𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝙽𝚑𝚊̂𝚗 - 𝙷𝚊̀𝚗𝚑 𝚃𝚛𝚒̀𝚗𝚑 𝟻0 𝚗𝚊̆𝚖" 𝚌𝚞̉𝚊 đ𝚊̣𝚘 𝚍𝚒𝚎̂̃𝚗 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚃𝚊̂𝚖 𝚝𝚊̣𝚒 𝙰𝚍𝚎𝚕𝚊𝚒𝚍𝚎 𝚌𝚞𝚘̂́𝚒 𝚝𝚞𝚊̂̀𝚗 𝚚𝚞𝚊 0𝟿/0𝟼/𝟸0𝟸𝟺. 𝙱𝚘̣̂ 𝚙𝚑𝚒𝚖 đ𝚊̃ 𝚝𝚊́𝚒 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚕𝚊̣𝚒 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘𝚊̣𝚗 𝚕𝚒̣𝚌𝚑 𝚜𝚞̛̉ 𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚅𝚒𝚎̣̂𝚝 𝙽𝚊𝚖 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚒𝚎̣̂𝚞 đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̀𝚘 đ𝚊̃ 𝚕𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚋𝚘̉ 𝚗𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚛𝚊 đ𝚒 đ𝚎̂̉ 𝚝𝚑𝚘𝚊́𝚝 𝚔𝚑𝚘̉𝚒 𝚜𝚞̛̣ 𝚌𝚊𝚒 𝚝𝚛𝚒̣ 𝚊́𝚌 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚌𝚞̀𝚊 𝚌𝚑𝚎̂́ đ𝚘̣̂ 𝚌𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚜𝚊̉𝚗 𝚅𝚒𝚎̣̂𝚝 𝙽𝚊𝚖. 𝙷𝚘̣ đ𝚊̃ 𝚜𝚊̆̃𝚗 𝚜𝚊̀𝚗𝚐 đ𝚊́𝚗𝚑 đ𝚘̂̉𝚒 𝚝𝚊́𝚗𝚑 𝚖𝚊̣𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒𝚎̂́𝚌 𝚝𝚑𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚗𝚑𝚘̉ 𝚟𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚋𝚒𝚎̂̉𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚖𝚘𝚗𝚐 đ𝚎̂́𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚋𝚎̂́𝚗 𝚋𝚘̛̀ 𝚝𝚞̛̣ 𝚍𝚘.

𝙽𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚙𝚑𝚒𝚖 𝚌𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 đ𝚊̂̀𝚢 𝚌𝚊̉𝚖 đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚝𝚞̛̀ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚑𝚞̛́𝚗𝚐 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 đ𝚊̃ 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚑𝚎̂́ 𝚑𝚎̣̂ 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚑𝚊́𝚞 𝚜𝚊𝚞 𝚗𝚊̀𝚢 𝚑𝚒𝚎̂̉𝚞 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚟𝚒̀ 𝚜𝚊𝚘 𝚖𝚊̀ 𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚊̀, 𝚌𝚑𝚊 𝚖𝚎̣ 𝚌𝚊́𝚌 𝚎𝚖 𝚕𝚊̣𝚒 𝚝𝚞̛̀ 𝚋𝚘̉ 𝚗𝚘̛𝚒 𝚌𝚑𝚘̂𝚗 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚌𝚊̆́𝚝 𝚛𝚘̂́𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚖𝚞̛𝚞 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚘̛𝚒 đ𝚊̂́𝚝 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑.

𝚇𝚒𝚗 𝚌𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚊̉𝚖 𝚘̛𝚗 𝚎𝚔𝚒𝚙 𝚕𝚊̀𝚖 𝚙𝚑𝚒𝚖 đ𝚊̃ 𝚖𝚊𝚗𝚐 đ𝚎̂́𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚝𝚊́𝚌 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖 đ𝚊̂̀𝚢 𝚢́ 𝚗𝚐𝚑𝚒̃𝚊 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚊̂𝚞 𝚜𝚊̆́𝚌. 🎬❤️ 𝙽𝚎̂́𝚞 𝚌𝚘́ 𝚌𝚘̛ 𝚑𝚘̣̂𝚒, 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚡𝚎𝚖 𝚙𝚑𝚒𝚖 𝚗𝚊̀𝚢 đ𝚎̂̉ 𝚑𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚟𝚎̂̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚙𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚕𝚒̣𝚌𝚑 𝚜𝚞̛̉ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚅𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚊.
Hình ảnh: Khanh Phạm
--------------------------------------------
B͟O͟A͟T͟ ͟P͟E͟O͟P͟L͟E͟ ͟-͟ ͟A͟ ͟5͟0͟ ͟Y͟E͟A͟R͟ ͟J͟O͟U͟R͟N͟E͟Y͟
𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑠𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 "𝐵𝑜𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 – 𝐴 50 𝑌𝑒𝑎𝑟 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑦" 𝑏𝑦 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇𝑎̂𝑚 𝑖𝑛 𝐴𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑛 09/06/2024. 𝑇ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑟𝑒-𝑒𝑛𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑖𝑐 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑜𝑓 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑓 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 ‘𝑏𝑜𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒’ 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒.
𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑓𝑜𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑣𝑒 ℎ𝑒𝑙𝑝𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑤ℎ𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑙𝑒𝑓𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑒𝑘 𝑎 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠.
𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑒𝑙𝑦 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑐𝑟𝑒𝑤 𝑓𝑜𝑟 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑠 𝑎 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔𝑓𝑢𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑤𝑜𝑟𝑘. 🎬❤️ 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑖𝑠 𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑡 𝑤𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑎𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦.
Photos by Khanh Pham
... See MoreSee Less

T͟H͟U͟Y͟Ề͟N͟ ͟N͟H͟Â͟N͟ ͟-͟ ͟H͟À͟N͟H͟ ͟T͟R͟Ì͟N͟H͟ ͟5͟0͟ ͟N͟Ă͟M͟
𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚜𝚘̂́ 𝚑𝚒̀𝚗𝚑 𝚊̉𝚗𝚑 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚞𝚘̂̉𝚒 𝚌𝚑𝚒𝚎̂́𝚞 𝚙𝚑𝚒𝚖 𝚃𝚑𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝙽𝚑𝚊̂𝚗 - 𝙷𝚊̀𝚗𝚑 𝚃𝚛𝚒̀𝚗𝚑 𝟻0 𝚗𝚊̆𝚖 𝚌𝚞̉𝚊 đ𝚊̣𝚘 𝚍𝚒𝚎̂̃𝚗 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚃𝚊̂𝚖 𝚝𝚊̣𝚒 𝙰𝚍𝚎𝚕𝚊𝚒𝚍𝚎 𝚌𝚞𝚘̂́𝚒 𝚝𝚞𝚊̂̀𝚗 𝚚𝚞𝚊 0𝟿/0𝟼/𝟸0𝟸𝟺. 𝙱𝚘̣̂ 𝚙𝚑𝚒𝚖 đ𝚊̃ 𝚝𝚊́𝚒 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚕𝚊̣𝚒 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘𝚊̣𝚗 𝚕𝚒̣𝚌𝚑 𝚜𝚞̛̉ 𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚅𝚒𝚎̣̂𝚝 𝙽𝚊𝚖 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚒𝚎̣̂𝚞 đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̀𝚘 đ𝚊̃ 𝚕𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚋𝚘̉ 𝚗𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚛𝚊 đ𝚒 đ𝚎̂̉ 𝚝𝚑𝚘𝚊́𝚝 𝚔𝚑𝚘̉𝚒 𝚜𝚞̛̣ 𝚌𝚊𝚒 𝚝𝚛𝚒̣ 𝚊́𝚌 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚌𝚞̀𝚊 𝚌𝚑𝚎̂́ đ𝚘̣̂ 𝚌𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚜𝚊̉𝚗 𝚅𝚒𝚎̣̂𝚝 𝙽𝚊𝚖. 𝙷𝚘̣ đ𝚊̃ 𝚜𝚊̆̃𝚗 𝚜𝚊̀𝚗𝚐 đ𝚊́𝚗𝚑 đ𝚘̂̉𝚒 𝚝𝚊́𝚗𝚑 𝚖𝚊̣𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒𝚎̂́𝚌 𝚝𝚑𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚗𝚑𝚘̉ 𝚟𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚋𝚒𝚎̂̉𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚖𝚘𝚗𝚐 đ𝚎̂́𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚋𝚎̂́𝚗 𝚋𝚘̛̀ 𝚝𝚞̛̣ 𝚍𝚘.

𝙽𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚙𝚑𝚒𝚖 𝚌𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 đ𝚊̂̀𝚢 𝚌𝚊̉𝚖 đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚝𝚞̛̀ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚑𝚞̛́𝚗𝚐 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 đ𝚊̃ 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚑𝚎̂́ 𝚑𝚎̣̂ 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚑𝚊́𝚞 𝚜𝚊𝚞 𝚗𝚊̀𝚢 𝚑𝚒𝚎̂̉𝚞 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚟𝚒̀ 𝚜𝚊𝚘 𝚖𝚊̀ 𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚊̀, 𝚌𝚑𝚊 𝚖𝚎̣ 𝚌𝚊́𝚌 𝚎𝚖 𝚕𝚊̣𝚒 𝚝𝚞̛̀ 𝚋𝚘̉ 𝚗𝚘̛𝚒 𝚌𝚑𝚘̂𝚗 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚌𝚊̆́𝚝 𝚛𝚘̂́𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚖𝚞̛𝚞 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚘̛𝚒 đ𝚊̂́𝚝 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑.

𝚇𝚒𝚗 𝚌𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚊̉𝚖 𝚘̛𝚗 𝚎𝚔𝚒𝚙 𝚕𝚊̀𝚖 𝚙𝚑𝚒𝚖 đ𝚊̃ 𝚖𝚊𝚗𝚐 đ𝚎̂́𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚝𝚊́𝚌 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖 đ𝚊̂̀𝚢 𝚢́ 𝚗𝚐𝚑𝚒̃𝚊 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚊̂𝚞 𝚜𝚊̆́𝚌. 🎬❤️ 𝙽𝚎̂́𝚞 𝚌𝚘́ 𝚌𝚘̛ 𝚑𝚘̣̂𝚒, 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚡𝚎𝚖 𝚙𝚑𝚒𝚖 𝚗𝚊̀𝚢 đ𝚎̂̉ 𝚑𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚟𝚎̂̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚙𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚕𝚒̣𝚌𝚑 𝚜𝚞̛̉ 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚅𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚊.
Hình ảnh: Khanh Phạm
--------------------------------------------
B͟O͟A͟T͟ ͟P͟E͟O͟P͟L͟E͟ ͟-͟ ͟A͟ ͟5͟0͟ ͟Y͟E͟A͟R͟ ͟J͟O͟U͟R͟N͟E͟Y͟
𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑠𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑜𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 – 𝐴 50 𝑌𝑒𝑎𝑟 𝐽𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒𝑦 𝑏𝑦 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇𝑎̂𝑚 𝑖𝑛 𝐴𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑 𝑜𝑛 09/06/2024. 𝑇ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑟𝑒-𝑒𝑛𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑖𝑐 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑜𝑓 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑓 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 ‘𝑏𝑜𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒’ 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒. 
𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑓𝑜𝑜𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑣𝑒 ℎ𝑒𝑙𝑝𝑒𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑤ℎ𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑙𝑒𝑓𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑒𝑘 𝑎 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠.
𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑒𝑙𝑦 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑐𝑟𝑒𝑤 𝑓𝑜𝑟 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑠 𝑎 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑖𝑛𝑔𝑓𝑢𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑤𝑜𝑟𝑘. 🎬❤️ 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑖𝑠 𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑡 𝑤𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑎𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦.
Photos by Khanh Pham

57 CommentsComment on Facebook

Ở Việt Nam bây giờ đã có điện và internet đâu. Đừng nói đến như fb hay zalo.....cho nên bên đó cứ sản xuất phim rồi chiếu cho nhau xem thôi. Rất mong ở bên cưỡi chiến hạm Nhật Tảo về giải phóng quê hương. Chúng tôi sẵn sàng hậu thuẫn để đứng lên hô vang: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

Cảm ơn anh Khanh Pham vừa chụp hình hai ba máy, vừa quay phim Quá xuất sắc

Đợt này đi chơi xa nên kô tham dự được buổi chiếu phim của Thanh Tâm nè. 😌

View more comments

What's On at Vietnamese Community in Australia (SA Chapter)
Address: 62 Athol St, Athol Park SA 5012

Quarter 2 General Meeting
2pm to 4pm on Sun 30 June 2024
Vietnamese Community in Australia - SA Chapter Inc

2024 Mid-Year Assembly "Share, Show, and Tell"
1.30pm to 5.30pm on Sat 6th July 2024
Vietnamese Community School in SA / Trường Việt Ngữ Cộng Đồng Nam Úc

{Poster design by: Nhung Jennifer Nguyen}
... See MoreSee Less

Whats On at Vietnamese Community in Australia (SA Chapter)
Address: 62 Athol St, Athol Park SA 5012

Quarter 2 General Meeting
2pm to 4pm on Sun 30 June 2024
Vietnamese Community in Australia - SA Chapter Inc

2024 Mid-Year Assembly Share, Show, and Tell
1.30pm to 5.30pm on Sat 6th July 2024
Vietnamese Community School in SA / Trường Việt Ngữ Cộng Đồng Nam Úc

{Poster design by: Nhung Jennifer Nguyen}

2 CommentComment on Facebook

Chú Vinh will be attending this meeting

3 CommentsComment on Facebook

Hi Thanh Tâm Wish you all the best. BN

🌻0️⃣9️⃣🥀0️⃣6️⃣🥀2️⃣4️⃣🌻
Boat People "A 50-Year Journey"
Thuyền Nhân "Hành Trình 50 Năm"

💙 SOLD OUT ❤️ SOLD OUT 💛

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của Quý Đồng Hương.

Chúng tôi xin thông báo buổi chiếu phim "Thuyền Nhân - Hành Trình 50 Năm" của Đạo diễn Thanh Tâm vào Chủ Nhật ngày 9/6/2024, ĐÃ BÁN HẾT VÉ:

⚜️ Vì vậy chúng tôi không thể bán vé tại cửa.
⚜️ Xin Quý Vị vui lòng mang theo vé đã mua trước.
⚜️ Chỗ ngồi sẽ được sắp xếp theo nguyên tắc ai đến trước được ngồi trước trong khu vực ghế ngồi chung.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Quý Đồng Hương.

Our Vietnamese Community in Australia - SA Chapter Inc (VCASA) wish to inform:

⚜️ We sincerely thank our community for your love and support. We have reached FULL HOUSE.
⚜️ Please note we are unable to sell tickets at the door because the event is SOLD OUT.
⚜️ Doors open 5pm. Please remember to bring your pre-purchased tickets; it is first-in-first-serve in the general seating sections.

Once again, on behalf of VCASA Organising Committee, we are very grateful and proud of the significant participation and contributions from our community 🌻🌻
... See MoreSee Less

🌻0️⃣9️⃣🥀0️⃣6️⃣🥀2️⃣4️⃣🌻
Boat People A 50-Year Journey
Thuyền Nhân Hành Trình 50 Năm

💙 SOLD OUT ❤️ SOLD OUT 💛

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của Quý Đồng Hương. 

Chúng tôi xin thông báo buổi chiếu phim Thuyền Nhân - Hành Trình 50 Năm của Đạo diễn Thanh Tâm vào Chủ Nhật ngày 9/6/2024, ĐÃ BÁN HẾT VÉ:

⚜️ Vì vậy chúng tôi không thể bán vé tại cửa. 
⚜️ Xin Quý Vị vui lòng mang theo vé đã mua trước. 
⚜️ Chỗ ngồi sẽ được sắp xếp theo nguyên tắc ai đến trước được ngồi trước trong khu vực ghế ngồi chung.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Quý Đồng Hương.

Our Vietnamese Community in Australia - SA Chapter Inc (VCASA) wish to inform:

⚜️ We sincerely thank our community for your love and support. We have reached FULL HOUSE.
⚜️ Please note we are unable to sell tickets at the door because the event is SOLD OUT.
⚜️ Doors open 5pm. Please remember to bring your pre-purchased tickets; it is first-in-first-serve in the general seating sections.

Once again, on behalf of VCASA Organising Committee, we are very grateful and proud of the significant participation and contributions from our community 🌻🌻

6 CommentsComment on Facebook

Nhung Bui

Chúc mừng chương trình chiếu phim đã thành công vượt bực!

Đây là một cuốn phim tư liệu lịch sử đầy ý nghĩa, để lại một hồi ức quá khứ của những người không may mắn. Vì đi tìm ' Tự Do ' mà đã đánh đổi sinh mạng của mình trên sóng biển, có người may mắn được đến bến bờ Tự Do và có nhiều người đã phải ra đi mãi mãi dưới đáy biển. Còn biết bao thảm kịch đau thương của những người phải mang theo trong suốt cuộc đời. Mỗi người là 1 một câu chuyện, lịch sử không sao ghi chép hết. Ít ra, bộ phim này cũng giúp cho thế hệ sau hiểu biết tại sao mình là người Việt Nam mà bị lu vong trên khắp thế giới. Và vì sao những người hải ngoại luôn bảo vệ cờ vàng ba sọt đỏ.

View more comments

Load more

Gallery

Copyright 2022 - Vietnamese Community in South Australia