Chương Trình JobKeeper

Nếu là chủ doanh nghiệp nhỏ, quý vị nên biết rằng Chính phủ có các hình thức trợ giúp nào để giúp doanh nghiệp quý vị tiếp tục kinh doanh trong thời buổi khó khăn này.

Chương Trình JobKeeper

An Toàn Đối Với COVID-19

Những tài liệu sau đây được cung cấp bởi Ban Liên Lạc Cộng Đồng Nam Úc thuộc Bộ Nội Vụ.

Nơi Làm Việc An Toàn

Hiệp Hội Tỵ Nạn Úc

COVID-19 Online Safety Advice

MensLine Card

Mensline Presentation

MensLine Toolkits

Multicultural Mens Group

Chương Trình Hỗ Trợ Phụ Nữ Di Dân

Nơi mà tất cả phụ nữ và con cái của họ có quyền sống một cuộc đời không có bạo lực.

Xem thêm…