Bầu cử Hội Đồng Quản Trị
13 tháng 11 năm 2021

 

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính mời quý đồng hương xem qua những thông báo sau đây của Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử:

Thông báo số 1

Thông báo số 2

Đơn Ứng Cử

Trân trọng kính chào.

TM. Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử

Huỳnh Hoài Bảo Châu