Đơn Ứng Cử HĐQT Nhiệm Kỳ 26 (2023-2025)

Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử xin kính mời các liên danh ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 26 (2023-2026) tải mẫu đơn ứng cử tại đây


Huỳnh Hoài Bảo Châu

Trưởng UBTCBC