Dịch Vụ Bình Đẳng Giới Tính

Dự án Bình đẳng Giới tính là gì?

Mặc dù sự bạo hành đối với phụ nữ là một vấn đề phổ quát mang tính lâu dài trong xã hội, nhưng những phụ nữ Việt Nam lại bị những bất lợi lớn hơn vì những vấn đề về văn hoá, ngôn ngữ và có cuộc sống cô lập trong xã hội. Dự án Bình đẳng Giới tính nhắm nêu lên những nhu cầu này thông qua một số phương thức nhằm khuyến khích sự bao gồm và tham gia cộng đồng

Dự án này nhắm phát triển một chiến dịch chống-bạo hành sao cho phù hợp về mặt văn hoá và ngôn ngữ, do cộng đồng người Việt soạn thảo riêng cho cộng đồng người Việt, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng. Mục đích là làm sao giảm được sự bạo hành đối với phụ nữ đồng thời đề cao được sự bình đẳng giới tính và tính lãnh đạo của phụ nữ.

Dự án sẽ cổ võ những quan hệ biết tôn trọng nhau và tính lãnh đạo của phụ nữ qua nhiều sinh hoạt nhóm, những chiến dịch quảng bá trên truyền thông đại chúng và soạn thảo những tài liệu giáo dục song ngữ.

Những Dự án Bình đẳng Giới tính phấn đấu làm sao cho cộng đồng được an toàn không còn vấn đề bạo hành. Dự án tìm cách đạt mục tiêu này bằng cách:

  • Củng cố khả năng của cộng đồng nhằm ngăn ngừa, đáp ứng và lên tiếng nói thẳng về sự bạo hành
  • Thay đổi thái độ và hành vi cư xử trong cộng đồng sao cho sự bạo hành đối với phụ nữ là những điều không thể nhân nhượng được
  • Khuyến khích trách nhiệm cộng đồng nhằm giúp giảm thiểu sự bạo hành đối với phụ nữ

Chương trình Bình đẳng Giới tính là một dự án được thực hiện chỉ một lần duy nhất, từ tháng Giêng 2012 đến tháng Mười Hai 2014. Dự án được tài trợ bởi Chính phủ Úc thông qua Bộ Các Dịch vụ về Gia đình, Gia cư, Cộng đồng và Thổ dân Vụ (the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs)

Những sinh hoạt này sẽ được thực hiện ở những thời điểm khác nhau trong suốt thời gian của dự án.

Dự án Bình đẳng Giới tính được dành cho những ai?

Chương trình Bình đẳng Giới tính tập trung vào ba nhóm chính:

  • Phụ nữ Việt Nam
  • Những thanh niên Việt Nam và gia đình họ
  • Cộng đồng Việt Nam thông qua những nhóm nhỏ khác trong cộng đồng

Làm việc Chung với cơ quan khác

Công việc của Dự án được hướng dẫn bởi một ủy ban chỉ đạo bao gồm những vị đại diện từ các tổ chức phúc lợi địa phương và các dịch vụ cộng đồng, bao gồm Trường Trung học Woodville, Hội Phụ Huynh Học Sinh Việt Nam, SHine SA, Dịch vụ Chống Bạo hành Gia đình vùng phía Bắc (Nothern Domestic Violence Service) và Dịch vụ Chống Bạo hành Gia đình Adelaide (Adelaide Domestic Violence Service). Ủy ban sẽ cung cấp những lời cố vấn chuyên môn cho nhân viên đặc trách dự án về cách thi hành những sinh hoạt chính của dự án.

Tài Liệu