KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM

 1. Nếu có rủi ro khi xử dụng nội dung đăng trong trang mạng này là trách nhiệm riêng của quý vị.
 2. Quý vị có trách nhiệm bảo đảm mình có xác minh độc lập về tính trung thực, tính cập nhật hoặc tính toàn vẹn của mọi thông tin trích từ nội dung trang mạng này khi quý vị đem ra xử dụng và/hoặc lệ thuộc vào.
 3. Những đường dẫn liên kết với các trang mạng khác do các cộng đồng, thương vụ và chính quyền điều hành được đăng trong trang mạng này. Những trang mạng liên kết này có các điều kiện riêng về việc xử dụng nội dung của họ nên quý vị phải tự làm quen với những điều kiện này.
 4. Tất cả những trang mạng được liên kết như “nguyên trạng” do đó Cộng đồng Người Việt tự Do Nam Úc (VCASA):
  • không bảo trợ, tán thành hoặc nhất thiết chấp thuận bất cứ nội dung nào được đăng trên các trang mạng được liên kết với trang mạng này;
  • không có bất cứ bảo đảm hoặc đại diện gì về phẩm chất, tính xác thực, tính khả thi buôn bán hoặc tính phù hợp cho mục đích nào đó của bất cứ tài liệu nào đăng trên các trang mạng được liên kết với nội dung trong trang mạng này;
  • không có bất cứ bảo đảm hoặc đại diện gì cho những tài liệu đăng trên các trang mạng khác và được liên kết với các nội dung của trang mạng này là không vi phạm bản quyền trí thức của bất cứ ai ở bất cứ đâu trên thế giới; và
  • không ủy quyền cho sự vi phạm bất cứ bản quyền trí thức nào có trong các tài liệu đăng trên các trang mạng khác qua việc liên kết từ các trang mạng đó với trang mạng này.
 5. Khi dùng các dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ tự động để dịch nội dung đăng trong trang mạng này, nếu có rủi ro thì đó là trách nhiệm của quý vị.
 6. Thông tin và dữ liệu đăng trong trang mạng này có thể thay đổi mà không thông báo trước. Bất cứ lúc nào VCASA đều có thể sửa lại trang mạng này bằng cách cập nhập những nội dung được đăng.
 7. VCASA, các đại lý, các công cụ, các thiện nguyện viên và nhân viên đều không đại diện, qua cách bày tỏ hay hiểu ngầm:
  • về tính xác thực của thông tin và dữ liệu chứa trong nội dung đăng trên trang mạng này;
  • về tính xác thực hoặc hữu dụng của bản dịch nội dung thông tin đăng trên trang mạng này hoặc bất cứ trang mạng nào được liên kết đến một ngôn ngữ khác;
  • về tính sẵn sàng được truy cập của một trang mạng hoặc các trang mạng được liên đến hoặc từ nội dung đăng trong trang mạng này;
  • về tính thích hợp của các thông tin và dữ liệu đã đề cập cho bất cứ mục đích nào; VCASA cũng không chấp nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý nào;
  • cho bất cứ thiệt hại nào gây ra do việc xử dụng nội dung đăng trong trang mạng này và bất cứ thông tin và dữ liệu nào được đang trên đó (gồm cả những thông tin và dữ liệu được thông dịch);
  • cho bất cứ trở ngại hoặc hư hại nào gây ra cho máy computer của người xử dụng, nhu liệu hoặc dữ liệu do liên hệ với hoặc liên quan đến nội dung đăng trong trang mạng này hoặc qua việc xử dụng nội dung đó hoặc từ bất cứ trang mạng nào được nối kết với nội dung đăng trong trang mạng này.