Sổ Tay Học Sinh

Nhà trường sẽ in ấn sổ tay học sinh cho các em trong học kỳ 3 tới. Xin phu ̣ huynh theo dõi sổ cho các em và liên lạc với giáo viên nếu cần thiết ….