Harmony Day
20 tháng 3 năm 2019

Đại Hội Thường Niên
4 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN

HĐQT trân trọng kính mời toàn thể quý đồng hương đến tham dự Đại Hội Thường Niên được tổ chức như sau:

  • Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU
                      62 Athol St, Athol Park
  • Thời gian: 4g30 chiều thứ Sáu, 4/10/2019

Vì có sự hiện diện của những cơ quan cấp tài trợ cho CĐ chúng ta nên Đại Hội cần được tổ chức trong ngày/giờ làm việc.

Trong Đại Hội này, HĐQT sẽ tường trình những hoạt động của năm vừa qua, tình hình tài chánh, chi tiết cùng kết quả duyệt xét của kiểm toán viên, đồng thời trình bày kế hoạch cho năm tới để Đại Hội thảo luận và đóng góp ý kiến.

Thông báo Đại Hội Thường Niên 2018

Nghị Trình Đại Hội Thường Niên 2018

Báo Cáo Thường Niên 2018

Trân trọng kính chào và mong gặp mặt quý đồng hương.

HĐQT CĐNVTDUC/NU